สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่าย

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายสุภชัย  ปุริสาย  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่าย ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหวาย  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง และโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เข้าร่วมการประชุม ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่าย

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนำคุณธรรมสู่ชุมชน และเพื่อประสาน สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนรอบโรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยยึดหลักการ 3 เสาหลัก คือ ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณธรรม  และปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  และกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ  ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่าย

          นายสุภชัย  ปุริสาย  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  กล่าวว่า การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่ายมีเป้าหมายสำคัญคือ  “การช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ซึ่งเป็นพระราชประสงค์สุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ และการเป็นพลเมืองดีของชาติ  อีกทั้งยังให้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เป็นศูนย์กลางในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง