สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะสภานักเรียนเข้ารับฟังโอวาทและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมสภานักเรียน ต่อนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับข้อเสนอของสภานักเรียนในปีนี้ มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ 1. การน้อมนำพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทางคณะกรรมการสภานักเรียน เสนอให้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการทำความดี กล้าทำ กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมถึงให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบตัวตน ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา

2. การส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและเหมาะสมในสถานศึกษาชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้มีช่องทางในการแสดงออกทั้งในและนอกสถานที่อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก ตลอดจนนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนในโรงเรียนและต่อสาธารณชนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้มีเวทีในการแสดงออกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และสนับสนุนการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

3. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยสู่การเลือกตั้ง โดยระดับครอบครัว ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในครอบครัว เคารพข้อตกลงในครอบครัว เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความเคารพซึ่งกันและกัน เรียนรู้การใช้เหตุผลในครอบครัว ระดับโรงเรียน ให้ความรู้และสนับสนุนวิถีประชาธิปไตยภายในห้องเรียน ผ่านหลักธรรม 3 ประการ คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนสามารถนำวิถีประชาธิปไตยไปปฏิบัติได้จริงนอกห้องเรียน และระดับสังคม ขอให้หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนให้การส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กกต.ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือให้สภานักเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อเรียนรู้และซึมซับจากสถานที่จริง เป็นต้น

ในการนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ให้ความเห็นว่า การเข้ารับฟังคณะสภานักเรียนในวันนี้ มีข้อเสนอหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในด้านการศึกษาของชาติ โดยตนเองได้นำพระราชสาส์นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานไว้นำมามอบให้แก่นักเรียน มีหลักใหญ่ใจความที่สำคัญ คือ หมั่นหาความรู้ เป็นคนดี มีวินัย สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักเรียนประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า ส่วนในเรื่องที่นักเรียนต้องการมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์เลือกตั้งนั้น อันที่จริงนักเรียนมีสิทธิ์สังเกตการณ์อยู่แล้วในฐานะประชาชนคนหนึ่งทั่วไป รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถไปได้ แต่จะให้ทางกระทรวงฯเป็นผู้จัดไปนั้นไม่สามารถทำได้ ส่วนสิ่งที่ชอบในวันนี้คือการที่เห็นเด็กนักเรียนเยาวชนอยากมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และอยากเห็นการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม

ทั้งนี้ สภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านการพัฒนาและส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งพัฒนาผู้นำนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวแทนสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ได้มาร่วมระดมสมองถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ การต่อยอดความคิดภูมิปัญญา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย ร่วมกับคณะวิทยากร คณะทำงานสภานักเรียน และสภานักเรียนรุ่นพี่ ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อกลับไปสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งขยายผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเองต่อไป

สำหรับการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

โดยมีตัวแทนสภานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 156 คน ซึ่งจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แล้วนำมารวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีสำหรับประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ จากนั้นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 จึงได้ส่งมอบข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ต่อไป

อัจฉรา ภาพ/ข่าว