สพป.ศก.4 ประเมินความพร้อมห้องเรียนกีฬา โรงเรียนบ้านปุน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) แบบห้องเรียนพิเศษ 3 เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษฯ ซึ่งโรงเรียนบ้านปุน ต.สระเยาว์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ในการประเมินครั้งนี้ได้พิจาณาจากความสามารถในการสอน อุปกรณ์การสอนที่เพียงพอ งบประมาณที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนค่าเฉลี่ยผลส้มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน