ผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษา และนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนกิจกรรมการแข่งขันดังนี้ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มศิลปหัตถกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑๖ กลุ่มสาระ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒