สพม.15 ขยายผลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561

วันที่ 22 กันยายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 ขึ้น โดยนายวีรวัฒน์ คงพิน รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 มอบหมายให้ นายวิทยา อุหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคมเป็นประธานเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง ในช่วงเช้ามีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยนายจรงค์ มะสัน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และภาคบ่ายมีการจัดนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะจัดแสดง 2 โรงเรียน คือ รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และ รร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ในสังกัดสพม.15 รวมทั้งสิ้น 92 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี