สพป.สร.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระบบออนไลน์

เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2564   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2564  ระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet  ( ณ ห้อง Conference สพป.สร.1) โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 มอบหมายให้  นายประจักษ์  สระแก้ว  รอง  ผอ.เขตพื้นที่  เป็นประธานเปิดการประชุม  การนี้  ผอ.เขตพื้นที่ให้เกียรติพบปะและมอบนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การนิเทศติดตาม  การจัดการเรียนการสอน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)