ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ (Open House ๒๐๑๙)”

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ (Open House ๒๐๑๙)” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ และคุณครูผู้สอน  ณ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โดยมีนายวิทยา เปี่ยมเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน กล่าวรายงานซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้  เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ภายในงานได้จัดนิทรรศการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับปฐมวัย มีการแบ่งฐานการเรียนรู้ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว นำโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย