มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิเศษจังหวัดระยอง

15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตร-หลานให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และการศึกษาที่ตรงตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล มูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง