นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)

วันที่ 15  มกราคม 2562  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)    ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความ เข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ                                                                                 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ได้รับการคัดเลือก โดยเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนตำบลแม่เมาะ มีการคมนาคมสะดวก คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และโรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป                                                                                                                                                                                                                ทั้งนี้มี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง และนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในสังกัด สพฐ. นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต  1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเปิด  โครงการฯ กว่า 400 คน