สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในเขตอำเภอพนมสารคาม ร่วมจัดงานวันครูอำเภอพนมสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๕๐ ปี โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธี  มีพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา นายภูสินเธาว์ นนทเกษม ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ นายฉลวย สียา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเหล่าบก ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณ นายชัยสิทธิ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา กล่าวนำยืนสงบนิ่ง และมีพิธีมอบเกียรติบัตร และในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬา ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ถือเป็นวันครูแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอย่างมาก จึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้ประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้กำหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครู คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชนและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู