สพป.ชัยนาท จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางจุฬาภรณ์ ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของเครื่องใช้และทุนการศึกษาแก่นักเรียน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนได้รับการสนับสนุนเงินจากกิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาฯ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักเรียน จำนวน 52 ราย ในการนี้กลุ่ม/หน่วยสพป.ชัยนาท ได้มอบสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มอบหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ เฟสชิว ชุดเวชภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และมือสะอาด โดยมี นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมมอบสิ่งของ ณ สพป.ชัยนาท