สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางชญาภา อิ่มสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค  ๓ เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ๓ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ที่ต้องการพัฒนาและผลิตกำลังคนให้เข้าสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน ๓ สถานศึกษา ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ  โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมืองยั่งยืน  โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ ๓. หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ๔. หลักสูตรเครื่องกล สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สำหรับการจัดกิจกรรมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีดังนี้ ๑. การนำเสนอผลการพัฒนาหลักสูตรทั้ง ๔ หลักสูตร ๒. จัดนิทรรศการแสดงผลการพัฒนาหลักสูตร ๓. คัดเลือกหลักสูตรต้นแบบที่ดี (Best Practice) ระดับภาค ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือกและผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา