จังหวัดนครปฐม จัดงานวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโลยี”

16 มกราคม 2562 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต  1 ร่วมพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี     ปีนี้เป็นปีที่ 63 จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 2 สพม.9 การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 สังกัดอาชีว กศน. สถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เป็นต้น โดยมีครูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 63 รูป เพื่ออุทิศบุญให้แก่บูรพาอาจารย์ที่ล่วงลับ พิธี์ีระลึกถึงบูรพาอาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส พิธี มอบเกียรติบัตรครูดีไมมีอบายมุข ครูดีในดวงใจ ฯลฯ ผู้ว่าพบเพื่อนครู รับฟังสัมโมทนียคาถา จากพระพรมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร การจัดงานวันครูนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาอาจารย์ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติคุณครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูต่อครู ครูต่อประชาชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ให้ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1