สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและประชาชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป รับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลำดับต่อมาเข้าร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ บริเวณชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พระเทพเสนาบดี (เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี) แสดงสัมโมทนียกถา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปะลพบุรี เป็นผู้อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ เป็น  ผู้กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะและนำเชิญชวนผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง 1 นาที ต่อด้วย นายคำลพ ศิริมากร ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน มีพิธีมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสนอกประจำการ และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงานต่อประธานในพิธี ชมวีดีทัศน์และแนะนำตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลพบุรี มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ดังนี้

  1. รางวัลคุรุสดุดี สังกัด สพฐ. จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวิชัย ม่วงจีน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางลี่, นางนิตยา ทับพุ่ม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนางวีณา บุญส่งศรี ตำแหน่ง ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
  2. รางวัล MOE AWARDS สังกัด สพฐ. จำนวน 2 คน ได้แก่ นางชูกิจ แก้วเหล็ก โรงเรียนเมืองใหม่ฯ และนางสาววชิรญา เสาร์ทอง โรงเรียนวัดดงสวอง
  3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นางรวงพร ภูเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สาระคณิตศาสตร์ดีเด่น
  4. รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 จำนวน 1 คน คือ นางเรณู พันธุ์ฉนวน อดีตครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ที่ 50
  5. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
  • ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ พูลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง, นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง, นางสาวภาวนา วงศ์เพ็ญทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง, นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุ อำเภอท่าวุ้ง, นางสุดารัตน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง, นางสังวาล บุญยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง และนางอำไพวรรณ เนตรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคู ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
  • ประเภทครูผู้สอน จำนวน 29 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาดิน จำนวน 2 คน โรงเรียนบ้านบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 3 คน โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง จำนวน 5 คน โรงเรียนบ้านวังเพลิง จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) จำนวน 1 คน โรงเรียนวัดชีแวะ จำนวน 2 คน โรงเรียนวัดบ้านดาบ จำนวน 3 คน โรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน 6 คน โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น จำนวน 1 คน โรงเรียนวัดวังหัวแหวน จำนวน 1 คน โรงเรียนศูนย์การบินอุปถัมภ์ จำนวน 1 คน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จำนวน 2 คน

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการประกวด “ชุดไทยสวยงาม” (ประเภทเดี่ยวและกลุ่ม) กิจกรรมจับฉลาดมอบรางวัล “ครูดีมีโชค” …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)