สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ไทยเข้มแข็ง ระบบ ZOOM

วันที่ 9 กันยายน 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ไทยเข้มแข็ง ผ่านระบบ ZOOM วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การสร้างกำลังใจให้ตนเอง มีทักษะชีวิตในการปฏิบัติสิ่งเสพติด และมีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิต พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ เพิงมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นางสาวพรศรี บุญเต็ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อล้อ ร.ต.ต.จตุรพร พูลเทพ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ และนายวรวุฒิ ประสานพจน์ หัวหน้าชุดโมบายทีม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3