ผู้ช่วยเลาขา กพฐ. เปิดการประชุมขับเคลื่อนงานติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร จากการถูกละเมิดในทุกรูปแบบ จังหวัดสกลนคร

   วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สพป.สกลนคร เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร จากการถูกละเมิดในทุกรูปแบบ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร กล่าวรายงาน และรอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1, 3 และ รอง ผอ.สพม.สกลนคร เข้าร่วม ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมจากห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1          
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เปิดเผยในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ว่า วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 7 วาระ ซึ่งวาระที่ 1 คือ เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน และนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มีการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ  โอกาสและประสิทธิภาพ ในสถานศึกษา พร้อมแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคาม ล่วงละเมิดในทุกรูปแบบได้อย่างทันเหตุการณ์ พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุก ๆ ช่วงวัย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ใช้เขตพื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จึงจัดโครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร จากการถูกละเมิดในทุกรูปแบบ จังหวัดสกลนครขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และแก้ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของผู้เรียน  โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา แกนนำ พสน.ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และอาสาสมัครภาคีเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา รวม 460 คน ซึ่งในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร จากการถูกละเมิดในทุกรูปแบบ และภาคบ่ายเป็นการแนะนำและทดสอบการใช้งาน Web Application “Student Alert System” SAS ระบบแจ้งเตือนเหตุ/กรณีนักเรียน