โรงเรียนควนเนียงวิทยา “รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันภาษามลายู”