เลขาธิการกพฐ.ร่วมแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการรอบ 4 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา

นายบุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ.ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปีสำหรับในส่วนของสำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวสการดำเนินงานโครงการในรอบ 4 ปีโดยสรุปว่า สพฐ.มีโครงการสำคัญในการดำเนินงานในช่วงระยะ 4 ปี ดังนี้

1.โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรถือเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการพัฒนาครูในประเทศเพราะมุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพอีกทั้งยังสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู

2.การพัฒนาและส่งเสริมการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย สพฐ.ได้นำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียมาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนโดยจัดทำคู่มือเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียและดำเนินการขยายผลอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดเลขได้เร็วถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์

3.การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTVเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและสร้างความเสมอภาคในการศึกษารวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ทางช่องทีวีได้ตลอดเวลา

4.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้/โครงการห้องเรียนกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา

5.โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้นจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้จัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีที่พักมีอาหารฟรีเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการของรัฐและโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

6.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาคือการกำหนดพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ

7.โรงเรียนร่วมพัฒนาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

8.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้มีความเข้มข้นเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพและการพัฒนาสุขภาพพลานามัยสามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้

9.โครงการe-library เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนรักการอ่านและเข้าถึงหนังสือคุณภาพของทางราชการและสถาบันการศึกษา

10. english for all เกิดจากแนวคิดการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

11.ห้องเรียนภาษาจีนChina for allเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดห้องเรียนภาษาจีนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน

12.โครงการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(boot camp)มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยส่งผลให้ครูสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น