ประชุมคณะกรรมการในเขตตรวจราชการที่ ๑๔

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในเขตตรวจราชการที่ ๑๔       ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑