ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. แจ้งกำหนดการพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศยังมีการแพร่ระบาดรุนแรง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยถึงความปลอดภัย จึงกำหนดให้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปีงบประมาณ 2564 สพฐ. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 20,425 คน จำแนกเป็น ส่วนกลาง สพฐ. จำนวน 44 คน และส่วนภูมิภาค สพท. จำนวน 20,381 คน สพฐ. จึงขอแจ้งกำหนดการและกิจกรรมในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 ทั่วประเทศพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน