สพฐ. เร่งขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมจัดงาน EDUdigital 2019

17 มกราคม 2562 นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานในการแถลงข่าว “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี นายกิตติ
บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ


สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สัมฤทธิ์ผลในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัล โดยมีข้อสั่งการ 5 ข้อ ที่กำหนดให้เป็นแนวทางในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คือ 1. การสร้างการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต 2. การส่งเสริมผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงระบบดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 3 .การนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data Analysis มาส่งเสริมการเรียนรู้ 4. การส่งเสริมการศึกษาด้านดิจิทัล 5. การรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร


ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมสนองนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “EDUdigital 2019” เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ล้ำสมัย ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องไซเบอร์ และจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยจะจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDUdigital 2019 ขึ้น ในวันที่ 25-26 มกรคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สำหรับการประชุมฯ จะมีเรื่องที่น่าสนใจต่างๆ เช่น เรื่อง Coding การเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เรื่อง AR & VR เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกเสมือนจริง เรื่องการเรียนรู้ในห้องเรียนอนาคต การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งภายในงานได้มีการแบ่งห้องย่อยออกเป็น 5 ห้อง เพื่อให้ผู้อบรมมีอิสระในการเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนรู้ และยังมีกิจกรรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทำภารกิจสะสม Stamp เพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลพิเศษ พร้อมทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโดยการจัดประกวด OBEC Hackathon 2019 ที่จะทำให้นักเรียนรู้จักยอดฝีมือด้าน Application ให้ครบทุกด้าน ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เหมาะสำหรับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะจะฝึกในเรื่องความอดทน การแก้ปัญหา การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม สพฐ. จึงคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาการสอนของตัวเองเป็นอย่างดี


นอกจากนี้ สพฐ. ยังมีแผนที่จะให้โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุด โดยจะคัดเลือกครูผู้เข้ารับการอบรมซึ่งจะเป็นตัวแทนในแต่ละจุดนำความรู้ไปต่อยอดกับนักเรียนในชั้นเรียนด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ จากนั้นครูที่เป็นตัวแทนจะต้องมาทำ PLC ร่วมกัน พร้อมกับจัดทำ VTR เพื่อเป็นต้นแบบเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศ


สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดบรรยากาศงาน ในวัน เวลาที่กำหนด และชมย้อนหลังได้ที่ Youtube ช่อง OBECTV และ Facebook : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ชุติมา ภาพ/บรรพต ข่าว