ผอ.สพป.ชัยนาท รณรงค์การจัดการขยะในสำนักงาน และการใช้กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 17 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้มอบนโนบายการจัดการขยะในสำนักงาน และนโยบายใช้กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และการจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ตามหลักการ 3Rs Reduce Reuse และRecycle โดยการแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบดูแล รักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสำนักงานให้ร่มรื่นน่าอยู่ และปลอดขยะ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี และทำงานอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มารับบริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัด