การแข่งขันกีฬาวันครู  ปี ๒๕๖๒ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันพุธที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง    ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู  ปี ๒๕๖๒  เพื่อส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอเมืองนครราชสีมา  เข้าร่วมกิจกรรมฯ   จำนวน   ๑,๐๐๐ คน    ณ  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา