ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตราฐานการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์