สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานแถลงข่าว การประชุมสัมมนา การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครูสายงานการสอน สู่ครูมืออาชีพ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  จัดงานแถลงข่าวเรื่องการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) และเรื่องการประชุมสัมมนา การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครูสายงานการสอน สู่ครูมืออาชีพ และร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง ระหว่าง สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และโครงการ “Chevron Enjoy Science:  สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” กับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู ดำเนินการเพิ่มทักษะข้าราชการครู สายงานการสอน พัฒนาอย่างเข้มสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย  เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ดร.เกศรา  อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านวิชาการและโครงการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมลงนาม MOU โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนา การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครูสายงานการสอน สู่ครูมืออาชีพ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมงานแถลงข่าวประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายพิสูจน์ แสงศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒