สพม.นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ ฯ วันที่ 2

วัน อังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 ในวันที่ 2 โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยแต่ละกลุ่มขนาดของโรงเรียนในสังกัด สพม.นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์