สพป.ระยอง เขต 1 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 27 และ 28 กันยายน 2564  นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1  มอบหมายให้นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ นายสมร หอมศรี  และนายสุพิษ ศิริบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเด็น   การนิเทศติดตาม ดังต่อไปนี้ 1) การดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน 2) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนของนักเรียน ปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 3) วิธีวัดและประเมินผล ตลอดจนผลการสำรวจความสมัครใจในการสอบ O-NET 4) การพัฒนางานวิชาการ บุคลากร และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) การขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา PRADA Model ทั้งนี้ การนิเทศ ติดตาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ดำเนินการเป็นกลุ่มโรงเรียน โดยผู้บริหาร และครูได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้         การดำเนินการในแต่ละประเด็นการนิเทศ อย่างหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างแท้จริง