สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ติวเข้ม ONET/NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ติวเข้ม ONE/NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ที่จัดขึ้นวันที่​ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดหนองเมือง วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดโป่งแค วันที่ 8 มกราคม​ 2562 ณ โรงเรียนบ้านดอนดึง และวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET/NT) จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูงและสร้างความคุ้นเคยในการทดสอบ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการทดสอบ ณ​ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระเบียน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)