ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุสดุดี”

… วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุสดุดี” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอประชุมคุรุสภา  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เข้ารับรางวัล  ดังนี้

๑.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

๒.  นายนนทิศักดิ์  ผาผาย   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

๓.  นายวีระพงษ์  ไชยหงษ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับกระดาน

๔.  นางพรปวีณ์  เพชรแทน   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก