โครงการพัฒนาเครื่องมือนิเทศทางไกลและระบบการนิเทศออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือนิเทศทางไกล และระบบนิเทศออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี ด้วยระบบ Digital Platform ของหน่วยศึกษานิเทศก์ บนฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์ เว็บไซต์หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการนิเทศทางไกลสำหรับศึกษานิเทศก์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่  ๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ  นายประจักษ์  สระแก้ว  รอง ผอ.เขตพื้นที่กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน