สพป.ลพบุรี เขต 1>คัดเลือกกรรมการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่การประเมินศักยภาพ 360 องศา (ภาค ข.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกรรมการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่การประเมินศักยภาพ 360 องศา (ภาค ข.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ข้อ 3 ได้กำหนดหลักสูตรการคัดเลือกภาค ข. ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมินศักยภาพ) ให้ประเมินตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด ประกอบกับคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และกำหนดรูปแบบองค์ประกอบ วิธีการประเมิน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการในทางลับ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)