สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายจารึก ขึ้นทันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยมีนางธีนิตา จันทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ตอบรับเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 197 คน และมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรม Coding ที่ถูกต้องและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การใช้อัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)