สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะดำเนินการสอบในวันที่่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ และเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒