การประชุมสรุปผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบหมายบุคลากรในการรวบรวมเอกสารด้านต่างๆ และเพื่อให้บุคลากรแต่ละตำแหน่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ และร่วมพิจารณารายชื่อโรงเรียน เสนอเข้ารับการพิจารณาเป็นพื้นที่เป้าหมายในการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 และเตรียมรับการตรวจโครงการอาหารกลางวันจากสำนักงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน