สพฐ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการในเรื่องโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า เคียวริคุประเทศญี่ปุน

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวแทน สพฐ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการเรื่องโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยกับศาสตราจารย์ไดซึเกะ ฟูจิตะ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เคียวอิคุประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และเพื่อส่งเสริมมิตรภาพความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือคือ 1.ความร่วมมือในการประชุมทางวิชาการด้านความปลอดภัย 2.การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย 3.การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย 4.ความร่วมมืออื่นๆที่สนับสนุนการดำเนินงาน โดยความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม


นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวสรุปใจความว่า “ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณมหาวิทยาลัยโอซาก้าเคียวอิคุประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนในประเทศไทย” สำหรับในประเทศไทยได้ดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนอยู่แล้วแต่ยังไม่มีตัวชี้วัดที่รองรับความเป็นมาตรฐานสากลจึงมีความประสงค์จะขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน

ภายใต้ความร่วมมือในการทำงาน” Safety Promotion Schools” โดยได้ขอความร่วมมือในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการเรื่องโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและมหาวิทยาลัยโอซาก้า เคียวอิคุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ 2 หน่วยงานจะได้ร่วมมือกันในการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความตระหนักถึงเรื่องการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากลในการดำเนินงานข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมุ่งสู่การขยายผลในเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและได้รับมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น