สุพรรณบุรี เขต 3 รับโล่ผลการทดสอบ NT

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รับโล่เกียรติยศ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม