ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันโรค ตามโครงการ “ช่วยเหลือนักเรียนสู้ภัยโควิด”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  พร้อมด้วยนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันโรค ตามโครงการ “ช่วยเหลือนักเรียนสู้ภัยโควิด” วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครอบครัวและนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ๒) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบครัวและนักเรียนที่ติดเชื้อ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ดังนี้  โรงเรียนบ้านห้วยพลู โรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ และโรงเรียนบ้านหนองแสง โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะข้าราชการครู เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้นักเรียนต่อไป