สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561 (ภาค ก. ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่) ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 135 คน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 และผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส ณ สนามสอบโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นายเสนีย์ ศรีดี นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ลพบุรี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)