ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม

ในวันที่ 21 มกราคม  2562 ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ. สพป.พล.3  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนผดุงวิทยา โรงเรียนศรีภิรย์พิทยา และโรงเรียนวัดท่าช้าง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการของโรงเรียน และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องให้กับโรงเรียน