สพป.กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์  ภัทรวังส์  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  พร้อมด้วยนายนฐกร แสงจันทร์  รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นางสาวโสภา  สุวรรณธรรม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  และนายชณสุธน  คงบางพระ  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ทั้งนี้ นายนิรันดร์  แสงกุหลาบ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ www.obectv.tv , www.youtube.com/obectvonline www.facebook.com/obectvonline