สพม.37 จัดประชุมเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

สพม.37 โดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับสนามสอบโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.37 ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 สำหรับปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนชั้น ม.3 ในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 5,222 คน มีจำนวนสนามสอบ 25 สนามสอบ ประกอบด้วยห้องสอบนักเรียนปกติ 184 ห้อง ห้องสอบนักเรียนพิเศษ 3 ห้อง รวมทั้งสิ้น 187 ห้องสอบ โดยจะดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562