สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดประชุมชี้แจงสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ได้ชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่สำคัญ พร้อมมอบซีดีและคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ให้แก่หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง เพื่อรับทราบและปฏิบัติให้การจัดสอบมีมาตรฐานต่อไป ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)