สพม.37 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เขต จ.แพร่)

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่) ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37 เพื่อดำเนินการแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562 และพิจารณาจัดทำร่างประกาศ สพม.37 สำหรับเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน