พิธีเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปี2562 ศูนย์จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

วันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ประจำปี 2562
นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ศูนย์จังหวัดปัตตานี ณ หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 โดยมี นายสุธี บุญญะถิติ รองผอ.สพม.16 ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สพม.15 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะวิทยากร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด และในเวลา 13.30 น. นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ศูนย์จังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 มกราคม 2562 การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทางวิชาการในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและสถาบันอื่นเพิ่มขึ้น โดยจัดวิทยากรจากส่วนกลางมาสอนเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
“โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้แก่นักเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี , สตูล และ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี ,สะเดา ,จะนะ ,เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้สมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนด้อยลง ขาดโอกาสทางการศึกษาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้นในด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับครูในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน สพฐ.ได้ดำเนินโครงการ โดยการ จัดการสอนเสริมหรือติวเข้ม ใน 8วิชาหลัก ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จากโรงเรียนมัธยมชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค นอกจากการสอนเสริม หรือติวเข้ม 8 วิชาหลักแล้ว ยังได้ สรุปองค์ความรู้ วัดทักษะองค์ความรู้ การใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญ Test Blueprint (โครงสร้างข้อสอบ O-net) มาทบทวนให้กับนักเรียนเพิ่มเติม และยังจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเปิดโลกทรรศน์ และส่งเสริมศักยภาพ ให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป”
สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ในจังหวัดปัตตานี ได้จัดหน่วยสอนสำหรับดำเนินการ คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
และโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ในจังหวัดนราธิวาส ได้จัดหน่วยสอนสำหรับดำเนินการ ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง โรงเรียนนราธิวาส โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอสุไหงโก-ลก โรงแรมเก็นติ้ง โรงแรมมารีน่า