พิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนที่ได้รับเงินพระราชทาน คือ โรงเรียนบ้าหนองดู่ดอนเปือย จำนวน 23110 บาท โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายบุญเย็น โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รายงานความเป็นมาของเงินพระราชทาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่ง อาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและแนวทางการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนด มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 – 5 ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 47 โรงเรียน รวม เป็นเงิน 1,489,110 บาท แยกเป็น สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 87,640 บาท, สพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 23,110 บาท, สพป.ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 33 โรงเรียน เป็นเงิน 977,820 บาท และ สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 10 โรงเรียน เป็นเงิน 400,820 บาท โดยมี ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะครู, และบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1