ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง Q POM Model การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการใช้นวัตกรรมในการบริหารงบประมาณ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการเขียนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMEMNSCR  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒