สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมให้ความรู้การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา(ว10)ตามข้อตกลงการพัฒนางาน(PA)

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมาย นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว10/2564) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) เพื่อให้การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน มีการบูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ โดยจัดการประชุมอบรมเป็น 2 ช่วง ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ช่างเช้า ผู้บริหารสถานศึกษา 64 ราย (เดิมบางนางบวช/หนองหญ้าไซ) ช่วงบ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา 61 ราย (ด่านช้าง/สามชุก) ขอขอบคุณ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ ขอบคุณทีมงานกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายพูนศักดิ์  ศิวารัชกุณฑล์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ จ.อ.ญ.ทัศนีย์ ศรีศักดา นักทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว