ผอ.สพป.ชัยนาท ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.ชัยนาท ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.ชัยนาท ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ชัยนาท ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.ชัยนาท โดยมีกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ประสานงานทางการศึกษาแต่ละศูนย์ฯ  ตัวแทนศูนย์ประสานงานฯ/โรงเรียน นำเสนอผลการศึกษาดูงาน  ก่อนเข้าวาระการประชุม มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 การมอบเกียรติบัตร “การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด”การมอบโล่รางวัล เชิดชูเกียรติ “นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี” โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และมีการรณรงค์การใช้กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก  นำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญการประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ของ สพป.ชัยนาท ในการประชุมครั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าประชุมสามารถ Download เอกสารผ่าน QR Code เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการลดใช้กระดาษแทนการส่งเอกสารตัวจริง