สพม.37 ดำเนินการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 เป็นประธานในการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสังกัด สพม.37 (เขตพื้นที่จังหวัดแพร่) ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการวางแผนขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ตามนโยบายการพัฒนาของจังหวัดแพร่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับอำเภอ และ 2) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ