ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในงานวันครู ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562   เวลา  09.00 น.  นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในงานวันครูอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ประจำปี 2562     “คุณธรรมนำครูไทย
สร้างเด็กไทย   หัวใจซื่อตรง”   ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48  และ
ในเวลา  13.30  น.  ได้เป็นประธานในงานวันครู อำเภอแหลมสิงห์   ณ  ห้องประชุม โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
โดยมีกำหนดการดังนี้  พิธีสงฆ์   พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่    รางวัลครูจิตอาสา ,รางวัลครูดีในดวงใจ ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ,รางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษา ,โรงเรียนดี และครูดีไม่มีอบายมุข